دوشنبه : 31/شهریور/1399

6 پکیج رژیم غذایی

فروش جدید

پکیج رژیم درمانی یک ماهه

50,000 تومان

1. پکیج رژیم درمانی یک ماهه

فروش

نام محصول

میوه ها

50000 تومان 70000 تومان

پکیج رژیم درمانی دو ماهه

90,000 تومان 100,000 تومان

2. پکیج رژیم درمانی دو ماهه

فروش

نام محصول

میوه ها

50000 تومان 70000 تومان

پکیج رژیم درمانی سه ماهه

130,000 تومان 150,000 تومان

3. پکیج رژیم درمانی سه ماهه

فروش

نام محصول

میوه ها

50000 تومان 70000 تومان

پکیج رژیم درمانی شش ماهه

255,000 تومان 300,000 تومان

4. پکیج رژیم درمانی شش ماهه

فروش جدید

نام محصول

میوه ها

50000 تومان 70000 تومان

پکیج رژیم درمانی نه ماهه

374,000 تومان 450,000 تومان

5. پکیج رژیم درمانی نه ماهه

فروش جدید

نام محصول

میوه ها

50000 تومان 70000 تومان

پکیج رژیم درمانی دوازده ماهه

480,000 تومان 600,000 تومان

6. پکیج رژیم درمانی دوازده ماهه